Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Diaboss en zijn activiteiten. Diaboss besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar website verstrekte informatie. Deze informatie kan dan ook betrouwbaar worden geacht, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. De informatie wordt door Diaboss echter geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Diaboss niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Diaboss.

Deze website is eigendom van Diaboss. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diaboss mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Het auteursrecht, het merkrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Diaboss. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diaboss is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze website, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze website of websites verbonden aan deze website zullen worden beheerst door Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacybeleid

Voor Diaboss is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Diaboss is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Diaboss verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens aan derden zullen moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Diaboss dat doet.

Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met Diaboss over de hierboven genoemde onderwerpen kunt u zich wenden tot één van de initiatiefnemers van Diaboss, OLVG, afdeling Marketing & Communicatie op telefoonnummer (020) 510 8306 of schriftelijk via Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.


De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 27 juni 2018.

Diaboss is hét behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met diabetes in Amsterdam en omstreken. Hier krijgen kinderen en jongvolwassenen met diabetes 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning bij vragen en problemen.
Lees meer >

Diaboss is een initiatief van:
BovenIJ Ziekenhuis OLVG Zaans Medisch Centrum